Home Biznes i e-Biznes e-Biznes Czym jest inicjatywa JESSICA dla finansowania inwestycji?

Czym jest inicjatywa JESSICA dla finansowania inwestycji?

Email Drukuj

Inicjatywa JESSICA (czyli z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas tj. Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest pierwszym pozadotacyjnym, i jednocześnie zwrotnym instrumentem finansowym, utworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Europejski Bank Inwestycyjny jest donatorem programu tj. dystrybutorem jego środków.

Projekt Jessica nie dotyczy tylko jednostek samorządu terytorialnego. O wsparcie finansowe w ramach projektu mogą ubiegać się także spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, i wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Głównym celem powołania inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału gospodarczego i ekonomicznego danego regionu poprzez tzw. rewitalizację miejskich terenów a także gospodarcze, ekonomiczne i społeczne pobudzenie obszarów poprzemysłowych i powojskowych, czyli terenów generalnie zdegradowanych. Dzięki programowi JESSICA powstawać mogą projekty, przyczyniające się do rozwoju i polepszenia jakości życia lokalnej społeczności w regionie. Obszary finansowania dzięki pożyczce Jessica to inwestycje z zakresu rewitalizacji miast, mające na celu odnowę zdegradowanych obszarów, w tym miejsc charakteryzujących się brakiem dostępu do:

- odpowiednio wysokiej jakości usług,

- powierzchni przeznaczonej dla małej i średniej przedsiębiorczości,

- infrastruktury kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej.

Rewitalizacja odbywa się poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, czy gospodarczych. System wdrożenia inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty potencjalnie podlegające finansowaniu muszą być realizowane na terenach miejskich związanych z głównymi miastami województwa: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Goleniów, Międzyzdroje, Pyrzyce, Kamień Pomorski, choć nie tylko. Aktualnie finansowanie w ramach projektu Jessica w województwie zachodniopomorskim odbywa się poprzez Bank Ochrony Środowiska S.A. i Bank Zachodni WBK S.A., które stanowią podmioty pośredniczące w dystrybucji środków w ramach inicjatywy.

Finansowanie odbywa się w formie długoterminowych pożyczek (na okres do 15 lat), które są korzystnie oprocentowane (oznacza to poziom znacznie poniżej oprocentowania rynkowego), co powoduje, że są atrakcyjną alternatywą dla standardowego finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, i wpływają na niższe obciążenia odsetkowe dla potencjalnego inwestora.